ارتباط کمبود پروتئین حیوانی و بروز ناراحتی روانی در جوانان