اگر این مشکلات چشمی را داشتید حتما به پزشک مراجعه کنید