مضرات نوشیدن آب یخ برای بدن

  حضرت امام رضا(ع) در کتاب طب الرضا به بررسی مصرف آب برف و یخ و مضرات آن بر بدن…