آیا عسل طبیعی شکرک میزند؟

شکرک زدن عسل نشانه طبیعی بودن آن است  شکرک زدن عسل به هیچ وجه دلیلی بر تقلبی بودن و یا غیرقابل…