باورهای تغذیه ای غلط در رابطه با دیابت

شیوع دیابت به ویژه دیابت نوع دوم که بیشتر با شیوه زندگی ما در ارتباط است، در طی دهه اخیر…