ارتباط کمبود پروتئین حیوانی و بروز ناراحتی روانی در جوانان

به گفته محققان، کمبود پروتئین های ضروری نظیر گوشت می تواند افراد بزرگسال جوان را در معرض ریسک ناراحتی روانی…