خواص روغن کرچک

2018-12-22

روغن کرچک: خواص+مضرات

روغن کرچک از فشردن دانه‌ی گیاه کرچک استخراج می‌شود. روغن کرچک نخستین بار در هندوستان و آفریقا تولید شد. از این روغن که حاوی خواص ضد […]