سفیدی دندان

2017-12-11

کف دریاو کلسیم زیاد

نام علمی : Cuttlebone ستون فقرات جسم خشک شده ماهی است به نام مرکب که در عمق دریا زندگی می کند دارای رنگی سفید سبک وزن به […]