مصرف خودسرانه

2017-04-01

مصرف خود سرانه گیاهان دارویی خطرناك است

جمعی از محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این باورند هر چند گیاهان دارویی در درمان برخی بیماری ها می توانند به تنهایی یا به همراه […]