مکانیسم

2017-04-01

گیشنیز و کاهش درد

محققان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تحقیقات خود دریافتند عصاره آبی گیاه گشنیز، كاهش دردهای حاد و مزمن را در پی دارد. به گزارش ایسنا، این […]