نمک های دریایی

2018-12-25

نمک های دریایی موجود در ایران غیر مجازند

سرپرست واحد نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت:درایران«نمک دریا»که مجوز داشته باشد،وجودندارد. رزیتا خوئینی، با اشاره به نوع نمک مصرفی مردم […]