گلدان

2016-07-02

گلدان هایی که با گیاه بزرگ میشوند

      گلدان اریگامی، یک ایده‌ی بسیار خلاقانه و به‌دردبخور برای حل یک مشکل بزرگ است: عوض کردن گلدان‌هایی که گیاه داخلشان بزرگ شده و […]