یائسه

2017-04-01

بادیان و كاهش گرگرفتگی در یائسگی

براساس نتایج حاصل از یک پژوهش، عصاره گیاه دارویی “بادیان” یا “انیسون” در کاهش دفعات و شدت گرگرفتگی زنان یائسه موثر است. به گزارش ایسنا؛ این […]