خواص آگاو

آگاو یا گیاه خنجری گیاهی می باشد که در دراز مدت مدت گل می دهد از این رو به لقب…