بورسیت: درمان های خانگی التهاب مفصل آرنج، شانه، زانو و لگن

بورسیت به التهاب یک یا چند بورس (کیسه سینوویال)، کیسه‌های پر از مایع موجود در مفاصل، گفته می‌شود. این التهاب…