مصرف خود سرانه گیاهان دارویی خطرناك است

جمعی از محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر این باورند هر چند گیاهان دارویی در درمان برخی بیماری ها می…