نظر طب اسلامی در مورد دارو و درمان امراض

بیشتر انسان‌ها در مقابله با بیماری صبور نیستند و از هر راهی استفاده می‌کنند تا آن را سرکوب و یا…