وقتی باید به هشدارهای بدن توجه کنید

عملکرد ضعیف کلیه ها یا نارسایی کلیه می تواند به احتباس مایع در بدن، به ویژه در اندام های پایینی،…