چگونه نوع پوستمان را تشخیص بدهیم؟

«کاش کمی از چربی پوستم کم می شد، دوست داشتم پوستم اینقدر کش نمی آمد،» حتما شما هم این جمله…