انواع زوال عقل: ۱۷ نوع رایج اختلال زوال عقل یا دمانس و علائم آنها