گیشنیز و کاهش درد

گیشنیز و کاهش درد

محققان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تحقیقات خود دریافتند عصاره آبی گیاه گشنیز، كاهش دردهای حاد و مزمن را در پی دارد.

به گزارش ایسنا، این پژوهش با هدف بررسی اثر گشنیز بر دردهای حاد و مزمن در موش ها، توسط عباسعلی طاهریان و جمعی از همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.

نتایج حاصل از مطالعات قبلی دال بر این بود كه عصاره گیاه گشنیز در تخفیف درد در انسان و حیوان دخالت دارد.

در این مطالعه، موش‌های نر سوری نژاد آلبینو در گروه های هفت‌ تایی مورد استفاده قرار گرفتند. در گروه‌های مورد بررسی، عصاره گشنیز با دوزهای 100 و 200 میلی ‌گرم به ازای هر كیلوگرم وزن، به صورت داخل صفاقی، به همه موش‌ ها تزریق شد.

نتایج نشان داد كه عصاره گشنیز در هر دو دوز تزریقی به طور آشکاری زمان پاسخ ‌دهی حیوانات به محرك‌ های دردزا را کاهش می ‌دهد، طوری كه دوز 100 میلی ‌گرم به ازای هر كیلوگرم به میزان 82 درصد و دوز 200 میلی ‌گرم به ازای هر كیلوگرم به میزان 91 درصد درد حاد و مزمن را كاهش داد.

یافته ‌های این مطالعه نشان می‌ دهد كه عصاره گیاه گشنیز سبب كاهش درد حاد و مزمن (افزایش بی ‌دردی) می‌ شود.
محققان این طرح برای پی ‌بردن به مكانیسم ‌های ضددرد گشنیز، انجام مطالعات بیشتری را توصیه می کنند.

خلاصه ی این پژوهش در مجله علوم پزشکی رفسنجان به چاپ رسیده است.

ارسال نظر

Cart
Your cart is currently empty.