نوایگان من

روستای دوست داشتنی من نوایگان

نوایگان من

نوایگان روستای دوست داشتنی من

شهرستان داراب از دیر باز نقش تمدن ساز خود را در تاریخ این کشور زیبا و قدرتمند ایفا کرده است

مزارع و کشتزارهای داراب منابع غنی مواد غذایی و دارویی بوده است که اکنون نیز محصولات فراوان و با کیفیت آن در سراسر کشور و سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد از مرکبات

نابش گرفته تا انار و انجیر و گل های محمدی اش

سرزمین من ، زادگاه من  ،یکی از گل های سرسبد این شهر تاریخی است ،

که در فرهنگ و اقتصاد و کشاورزی حرف هایی برای گفتن دارد.

در روستای زیبای من انسان ها تلاش میکنند و تلاش میکنند و تلاش میکنند،

میبخشند و مهربانی را هدیه میکنند

روستای من این گل سر سبد شهرستان دارب سرشار از عشق و محبت است

سرشار از دوستی است سر شار از خوبی هاست

روستای من نوایگان قطب کشاورزی منطقه است

سرشار از انار است سرشار از انجیر و مویز است

نوایگان من سرشار از عطر گل محمدی است

سرشار از هوای لطیف برکه شربی است

نوایگان من بهشت است

بهشتی که خدا مرا در آن متولد کرد

ارسال نظر

Cart
Your cart is currently empty.